telephone
Alquiler de Vicky, Cristina y Andrea de Bilbao disfrutando la Costa Brava

Algemene Voorwaarden

Voor een heerlijke campervakantie voor jezelf én de huurders na jou!

 

1. Annulering
a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum.
b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;
– tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom;
– tussen 4 weken en aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom;
– vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.
c. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper heeft nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg.

2. Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
a. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK).
b. In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren.
c. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en A.P.K. keuringsrapport.
d. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper.

3. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:
a. De verschuldigde huur- resp. annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode.
b. De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen. Huurder is verplicht de camper terug te bezorgen bij de verhuurder in dezelfde staat als dat huurder hem in ontvangst heeft genomen. Eventuele schade of veranderingen aan de camper zullen door een schade-expert worden beoordeeld en vastgesteld en worden afgetrokken van de borg tot en met maximaal het eigen risico.
c. De instructies van de verhuurder op te volgen.
d. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.
e. In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (Nederlands of elk ander land).
f. Tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke tankbeurt (om de 600-800 kilometer) het olie en koelvloeistofpeil te meten en zorg te dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning en dergelijke. Wanneer het olie- of koelvloeistofpeil onder niveau staat, krijgt de motor onvoldoende koeling/smering. Dit kan leiden tot ernstige motorschade.
g. Indien bij terugkomst blijkt dat het olie- dan wel het koelvloeistofpeil onder het minimum staat, dan worden er kosten in rekening gebracht van € 250 per item.
h. De huurder krijgt de camper mee met een volle tank. De huurder dient de camper bij terugkomst in de directe omgeving van Montfoort af te tanken. Bij niet nakomen van deze afspraak zullen brandstofkosten worden vermeerderd met € 25 kosten voor handling.

4. Tekortkoming
a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
b. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van de verhuurder, restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk. Betreft de tekortkoming het niet leveren van een specifieke camper, dan behoudt Camper Experience zich het recht voor een vergelijkbare camper te leveren. Deze voldoet minimaal aan de specificaties van de originele camper. Soort en kleur kunnen verschillen.
c. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding door de huurder van € 190 huursom per dag of gedeelte van een dag dat de camper te laat binnenkomt.

5. Kosten
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof, olie, bandreparatie, leges, boetes, gerechtskosten etc., komen voor rekening van de huurder. Op een boete wordt € 15,- administratiekosten gelegd.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
c. Te allen tijde dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten door te bellen met: +31 654741033. Het op eigen beweging laten herstellen van defecten leidt nimmer tot vergoeding door de verhuurder van de gemaakte kosten.
d. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
e. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.
f. Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven anders dan gewenst, is Camper Experience niet aansprakelijk voor die niet- genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
g. In geval van pech zal de SOS International er zorg voor dragen dat de camper onderweg wordt gerepareerd, of naar een garage wordt gesleept waar reparatie kan plaatsvinden. Indien de reparatie niet binnen 72 uur na melding van het pechgeval gerepareerd kan worden zal er een vervangende auto worden ingezet door de SOS International. Huurder heeft geen recht op compensatie voor niet genoten vakantiedagen.
Camper Experience heeft voor al haar campers een bedrijfslidmaatschap bij SOS International.                                        h. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vullen/ruilen van de gasfles als hij onderweg leeg mocht zijn. Je krijgt het gas mee zoals de vorige huurder hem achtergelaten heeft.

6. Schade
a. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslaglegging of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder. Telefoonnummer: +31 302232957.
b. In geval van diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest of niet.
c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico (m.u.v. schade aan het dak van de camper), tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot aftrek van de borg. Motorschade na aanleiding van oververhitting ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil leiden altijd tot volledige aftrek van de borg.
d. Indien de huurder betrokken raakt bij een tweezijdig ongeval, wordt de borg niet teruggestort tot het moment dat de verzekering het dossier volledig heeft afgehandeld en de schade heeft uitgekeerd. Dit geldt ongeacht de vaststelling wie schuldig is.
e. Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, omdat naar de mening van de overheid met de camper verboden middelen worden vervoerd, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiele schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
f. Het eigen risico voor normale schades bedraagt € 750 per schade afhankelijk van de camper. Het eigen risico voor schades boven de 2.00 meter bedraagt € 1.500. Dit laatste betreft schades die zijn gemaakt aan het dak van de camper, wanneer bijvoorbeeld het dak wordt stuk gereden bij het verkeerd inschatten van de hoogte van bijvoorbeeld een parkeergarage of benzinepomp.
g. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingschade.
h. Indien bij terugkomst blijkt dat er schade is ontstaan aan de camper, worden de volgende bedragen van de borg ingehouden: pit in ruit (€ 80), pit in carrosserie <0,5 cm (€ 50), deuk in carrosserie >0,5 cm (taxatie schadebedrijf), kras <1 cm (€ 50), kras >1 cm en <5 cm (€ 100), kras >5 cm (taxatie schadebedrijf), gaatje in doek hefdak (uitgezonderd achterzijde) uitgaande van een doek zonder gaatjes/scheurtjes
1e gaatje/scheurtje € 500, wanneer er al 1 gaatje/scheurtje in zit kost het 2e gaatje € 250, 3e en opvolgend € 100.
i. Wanneer de camper bij ons op het terrein gezet wordt als wij er niet zijn dan is dit op eigen risico. Mocht er later, bij het innemen, schade geconstateerd worden is dit voor rekening van de huurder.
j. Een lekke band dient de huurder zelf te verwisselen. Je dient de kapotte band mee te nemen of in overleg met ons een goede foto maken, zodat er bij thuiskomst beoordeeld kan worden of de band lek is gegaan door eigen schuld.

7. Boeking
De boeking is definitief na invullen en verzenden van het reserveringsformulier via de website van Camper Experience, de huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met de boeking- en betalingsvoorwaarden van Camper Experience.

8. Betalingen
De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden boekingsbevestiging. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:
a. Binnen 1 week na boeking het op de boekingsbevestiging vermelde aanbetalingsbedrag, via RABO Bank bankrekening nr.: NL90RABO015.40.87.882 t.n.v. Camper Experience te Utrecht overschrijven.
b. Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. De verhuurder dient minimaal 5 dagen voor vertrek over de borg te beschikken. De borg wordt na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen binnen 2 weken na terugkomst overgemaakt op de bank- of girorekening van de huurder.
c. Camper Experience dient op de in de boekingsbevestiging genoemde data over de betaling te beschikken.
d. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan Camper Experience besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke- of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder. Camper Experience behoudt ten alle tijde het recht om alsdan de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter.
e. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor de vertrekdatum, is de huursom ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 1 week na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.

9. Algemeen
a. Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Camper Experience en de huurder zijn overeengekomen.
b. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.
c. Het door de huurder ingevulde reserveringsformulier wordt geacht een geheel te vormen met de door de huurder ontvangen boekingsbevestiging en de algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.
d. Parkeren van auto’s van klanten is mogelijk vlakbij onze bedrijfsruimte op een algemene parkeerplaats. De klant tekent echter wel vooraf  (door aanvinken van de algemene voorwaarden) dat de auto op eigen risico staat geparkeerd.

10. Schoonmaken
a. De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
– buitenzijde schoon
– binnenzijde schoon
– volle brandstoftank
– schone koelkast
– schoon toilet
– schone keuken
– schone bekleding
– rookvrij
b. Roken is niet toegestaan in de camper.
c. Het is mogelijk dat het toegestaan is om een huisdier mee te nemen in de camper. De huurder dient hierover altijd vooraf te overleggen met Camper Experience. Indien is toegestaan een huisdier mee te nemen dient de camper volledig vrij van haren en geuren te worden ingeleverd. Indien de huurder hierin verzuimt wordt hij belast met schoonmaakkosten (zie 10d).
d. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de camper heeft ontvangen. Indien dit niet gebeurt gelden de volgende kosten:
– Buitenzijde wassen € 30
– Binnenzijde (excl. koelkast etc.) schoonmaken € 30
– Keukentje schoonmaken € 15
– Koelkast schoonmaken € 15
– Bekleding reinigen € 50
– Toilet reinigen en legen € 60
– Rookvrij/geurvrij/haarvrij maken € 100
– Vuilwatertank leeg maken € 15
e. De huurder kan de camper na een huurperiode van een week of langer van binnen en van buiten door Camper Experience laten schoonmaken de kosten voor het schoonmaken voor de Volkswagen campers is € 75. Voor een weekend zijn de kosten € 30.
f. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris missen, worden de vervangingskosten in rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van het bij uitgifte voor akkoord getekende In/Uit formulier.
g. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen.

 

Toelichting nodig?
Neem contact met ons op via:
030-2232957 | e-mail